Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Diakonian virka kuuluu kirkkojärjestykseen!

Kirkon jäsenet arvostavat seurakunnissa tehtävää diakoniatyötä. Tätä arvostusta kirkko on saanut juuri siksi, että diakoniatyötä ovat tehneet ja organisoineet koulutetut ja työhönsä sitoutuneet alan ammattilaiset. Työn jatkuvuuden turvaamiseksi Diakoniatyöntekijöiden liitto pitää tärkeänä että diakonian virka on jatkossakin kirjattu kirkkojärjestykseen.

Toukokuun 2013 kirkolliskokouksessa tulevaisuusvaliokunta nosti nelivuotiskertomuksen pohjalta keskusteluun diakonian kasvavat haasteet yhteiskunnallisen eriarvoistumisen lisääntyessä. Valiokunnan lausunnossa todetaan diakonian vastaavan ihmisten konkreettisiin elämänhuoliin, ja siksi diakoniatyö on kirkon kannalta merkittävää ja diakonian roolin vahvistaminen seurakunnissa on perusteltua. Myös seurakuntarakenteita pohtivassa mietinnössä nähdään diakonia erottamattomana osana seurakunnan elämää ja sen yhteisöllisyyttä. Mietinnössä todetaan, että kirkon on entistä enemmän kyettävä huomioimaan ihmisten kirkkoon kohdistamat monenlaiset tarpeet ja odotukset. Tämä onkin hyvä huomioida kirkon omien tutkimusten valossa, joiden mukaan merkittävä syy kirkkoon kuulumiselle on seurakunnissa tehtävä diakoniatyö. Diakonia nousee kirkon omasta julistuksesta, tekee sen näkyväksi ja vastaa ihmisten odotuksiin. Tätä hyvää ei tule leikata pois hätäisellä ratkaisulla.

Kirkolliskokouksen käsiteltävinä olleista mietinnöistä nousee myös huolenaiheita. Kirkkohallituksen esityksessä rakenneuudistuksesta todetaan, että tutkimusten mukaan seurakuntaliitokset ovat vaikuttaneet negatiivisesti lapsi- ja diakoniatyön tavoitettavuuteen eli juuri niihin työaloihin, joita seurakuntalaiset pitävät tärkeinä ja kirkkoon kuulumista vahvistavina tekijöinä. Jotta rakenneuudistuksessa ei tehdä vahinkoa kirkolle, on pidettävä huolta näiden työalojen työntekijäresurssien säilymisestä ja pikemminkin vahvistettava niitä entisestään. Edellä mainitun tutkimustiedon valossa on vähintäänkin arveluttavaa, että kirkolliskokouksen hallintovaliokunta esittää poistettavaksi Kirkkojärjestyksen 6. luvun 1 §, jonka mukaan seurakunnassa tulee olla diakonian virka. Poistamalla pykälä jätettäisiin virkojen perustaminen yhtymien harkintaan tavoitteena vähimmäisresurssien turvaaminen. Elämässä näyttää olevan kuitenkin niin, että kauniista sanoista ja aikeista huolimatta se, mikä on poissa silmistä, on myös poissa mielestä. Samalla tapaa kuin diakonian viran saaminen kirkkojärjestykseen on edistänyt diakoniatyön kehittämistä seurakunnissa, sen poistamisella edistetään mielestämme diakonian virkojen alasajoa.
Kuten kirkolliskokouksen hallintovaliokunta toteaa, ei KJ 6:1 §:n säilyttämiselle ole periaatteellista estettä.

Tämän ja edellä esitetyn perusteella toteamme, että kyseinen määräys on edelleen ajankohtainen ja tarpeellinen osa kirkkojärjestystä, eikä sitä tule poistaa. Lisäksi toivomme, että jatkotyöskentelyissä huomioidaan tulevaisuusvaliokunnan vahva kannanotto diakonian merkityksestä kirkolle ja sen roolin vahvistamisesta seurakunnissa.

Helsingissä 9.9.2013
Diakoniatyöntekijöiden liitto
hallitus